Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde ST Mühendislik Ltd. Şti. kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin www.s-t.com.tr e-bülten aboneliği Aydınlatma Metni

ST Mühendislik Ltd. Şti. (ST) olarak Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak verilerin işlenmesine ve saklanmasına azami özen göstermekteyiz. Kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında belirtilen açık rızanız kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları Kişisel verileriniz, www.s-t.com.tr internet sitesi üzerinden form dolduranlara ST’ın faaliyetleriyle ilgili elektronik posta ile bilgilendirme yapılması kapsamında işlenmektedir. Belirtmek gerekir ki; kişisel verileriniz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek veyahut da anonim hale getirilecektir.
Kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

İşlenen Kişisel Verileriniz

ST, yukarıda ifade edildiği gibi size ait bazı kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. Bu bağlamda ST’ın sizlerle ilgili olarak işlediği veriler arasında özellikle aşağıdakiler yer almaktadır.
- Kimlik, (Ad, Soyad)
- İletişim Bilgileri, (e-posta adresi)

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir. Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde ST ile iletişime geçebilirsiniz. ST’a ilişkin iletişim bilgileri iş bu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda ST, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ST Mühendislik Ltd. Şti.
İletişim bağlantısı: https://www.s-t.com.tr/iletisim.html
Adres: ST Mühendislik / Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi No:134 Uludağ Üniversitesi Kampsü Nilüfer BURSA
Mersis No: 0781045615500013
Kep adresi: stsimulasyon@hs01.kep.tr
E-posta: info@s-t.com.tr
Telefon: +90 (224) 2808446


AÇIK RIZA METNİ

www.s-t.com.tr e-bülten aboneliği Aydınlatma Metnini okudum. E-bülten aboneliği için paylaştığım kişisel verilerimin (Ad, Soyadı ve e-posta adresi) veri sorumlusu ST Mühendislik Ltd. Şti. (“ST”) tarafından ST’nin faaliyetleriyle ilgili tarafıma bilgilendirme yapılması amacıyla işlenmesini ve bu amaçla tarafıma elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum. Paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri bildireceğimi beyan ederim.